Istället för korta offentliga visningar har vi alltid valt att erbjuda enskilda informativa visningar där Ni får möjlighet att titta på fastigheten i lugn och ro utan närvaro från övriga spekulanter.

Kontakta oss på tel 0471-337 60 eller via mail så bokar vi in en lämplig dag & tid för visning.

Budgivning

Det finns ingen lagstiftning som reglerar hur budgivning ska gå till.
Budgivning kan ske på många olika sätt. Vanligtvis sker budgivningen via telefon, men även mail eller SMS förekommer. Telefonbud är ofta att föredra då man därigenom undviker risken att ett bud ej kommer fram. Den som lagt ett bud på en fastighet blir alltid kontaktad om budet höjs.

Det är dock viktigt att lämna kontaktuppgifter så att man är tillgänglig.

Säljaren är ej tvungen att sälja till den som lagt det högsta budet utan har valfriheten att välja en lägre budgivare. Fastighetsmäklaren fattar inga egna beslut i fråga om försäljningen utan det är hela tiden säljaren som bestämmer. Alla som deltar i budgivningen godkänner att deras namn, telefonnummer och bud överlämnas till både säljare och köpare.

Bud i sista minuten

Det är viktigt att känna till att köpet är ej klart förrän köpekontraktet är undertecknat. Bud som kommer in efter avslutad budgivning men före kontraktsskrivning är vi skyldiga att framföra till säljaren för att låta denne fatta alla beslut.

Säljaren som bestämmer

Det är viktigt att förstå att fastighetsmäklarens roll är den som förmedlare. Det är säljaren som bestämmer när han eller hon ska sälja, på vilka villkor och till vilket pris. Fastighetsmäklaren är viktig som stöd och rådgivare, fram till dess att alla parter är överens om pris, villkor och överlåtelsedatum.

Undersökningsplikt av fastighetens skick

Köpare uppmanas att undersöka bostaden. Köparen kan inte kräva avdrag på köpeskillingen eller hävning av köpet för fel som köparen borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av fastigheten. Köparen bör därför undersöka fastigheten före köpet eller låta någon annan göra det.

Köparens undersökningsplikt omfattar hela fastigheten, det vill säga mark, byggnader och installationer som bl.a el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten. Köparen har kvar sin undersökningsplikt även om säljaren presenterar ett besiktningsutlåtande.

Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Utländska köpare

Med över 20-års erfarenhet av försäljning till utländska medborgare har vi goda språkkunskaper där vi bl.a även tillhandahåller köpehandlingar på tyska.